Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov pre klientov a potenciálnych klientov RENOMIA HypoHouse s.r.o.

 

V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nadobudli s účinnosťou od 25. 05. 2018 nové pravidlá spracovania osobných údajov.

Spoločnosť RENOMIA HypoHouse s.r.o., so sídlom Panenská 7, 811 03 Bratislava, IČO 50 331 906, ako prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje.

ÚČEL  SPRACOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A OPRÁVNENÝ ZÁUJEM:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoFS“) a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o AML“)  .

Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia klienta, uzavretie a správa zmluvy, rokovanie o zmene zmluvy uskutočnené na návrh klienta, ktorých cieľom je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Rozsah osobných údajov spracúvaných za účelom finančného sprostredkovania podľa ZoFS a identifikácie klienta podľa Zákona AML stanovujú uvedené zákony, vo vybraných prípadoch ide aj o zdravotné informácie (napr. životné poistenie) a iné údaje nevyhnutné pre finančné sprostredkovanie a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Osobné údaje slúžia na finančné sprostredkovanie, rokovania o zmluvnom vzťahu, uzatváranie zmlúv, správu zmluvy, realizácia plnení zo zmluvy a evidenciu klientov.

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.

ZODPOVEDNÁ OSOBA určená na ochranu osobných údajov:

Mária Mizeráková, RENOMIA HypoHouse s.r.o., so sídlom Panenská 7, 811 03 Bratislava, e-mail: info@hypohouse.sk.

OSOBY, ktoré majú prístup k vašim osobným údajom

Za účelom možnosti poskytovať Vám komplexné a kvalitné služby spoločnosťou RENOMIA HypoHouse  je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcim s RENOMIA HypoHouse. Ide o servisné spoločnosti, ako napr. advokátske kancelárie, finančné inštitúcie u ktorých sme sprostredkovali uzatvorenie finančnej služby a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti spoločnosti RENOMIA HypoHouse.

RENOMIA HypoHouse pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov.

DOBA ÚSCHOVY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť RENOMIA HypoHouse uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované. Vaše osobné údaju sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom o finančnom sprostredkovaní, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní).

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S POSKYTNUTÝMI OSOBNÝMI ÚDAJMI

Nová právna úprava Vám umožňuje využiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nasledovné práva:

-        máte právo sa obrátiť na spoločnosť RENOMIA HypoHouse a požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracúvajú Vaše osobné údaje),

-        máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje,

-        máte právo na informácie aké Vaše osobné údaje sa spracúvajú,

-        máte právo na výmaz, opravu a právo namietať,

-        máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,

-        máte právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe.

 Ak ste toho názoru, že Vaše práva ustanovené Nariadením GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov, alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov boli dotknuté, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, obráťte sa na zodpovednú osobu spoločnosti RENOMIA HypoHouse s.r.o., e-mail: info@hypohouse.sk.V Bratislave dňa 21.03.2019

PaedDr. Mária Mizeráková
konateľ spoločnosti                                           

© 2019 RENOMIA HYPOHOUSE s.r.o.